پرداخت کارت به کارت

جهت واریز نقدی هزینه آگهی ابتدا مبلغ تعرفه آگهی خود را به شماره کارت پست بانک زیر واریز فرمایید و سپس شماره فیش خود را برای ما ارسال کنید:
۶۲۷۷۶۰۱۲۰۳۸۷۱۹۲۴
بنام سلیمانی

شماره تماس و پیامک:

۰۹۳۹۹۸۷۴۱۰۵