طلا و زیور آلات

http://www.jobsgooya.ir/?p=258&preview=true

http://www.jobsgooya.ir/?p=254